´╗┐
« powrót    |    Drukuj
ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie
Data publikacji: 2020-05-07, 14:09:32
Rolnicy, kt├│rzy chc─ů otrzyma─ç dotacj─Ö z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, maj─ů na to czas do 20 lipca 2020r. Poni┼╝ej znajduje si─Ö szereg informacji, kt├│re przybli┼╝─ů, na jakie inwestycje mo┼╝na uzyska─ç wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Czy w obszarze nawadniania mo┼╝na uzyska─ç wsparcie do budowy:
• klasycznych oczek wodnych (w tym na ogr├│dkach dzia┼ékowych),
• studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
• zbiornik├│w poprawiaj─ůcych jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczno┼Ťci nawadniania upraw (np. do pojenia zwierz─ůt)?

 

Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zosta┼éy zawarte w rozporz─ůdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegó┼éowych warunków i trybu przyznawania oraz wyp┼éaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddzia┼éania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obj─Ötego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz. 1371 z pó┼║n. zm.).
O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia mo┼╝e ubiega─ç si─Ö rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. je┼Ťli jest posiadaczem samoistnym lub zale┼╝nym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej ni┼╝ 1 ha i nie wi─Ökszej ni┼╝ 300 ha gruntów ornych, sadów, ┼é─ůk trwa┼éych, pastwisk trwa┼éych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, po┼éo┼╝onego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, ┼╝e prowadzi dzia┼é specjalny produkcji rolnej.
Zgodnie z przepisami rozporz─ůdzenia, pomoc przyznaje si─Ö na operacje obejmuj─ůce wy┼é─ůcznie inwestycje zwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z dzia┼éalno┼Ťci─ů rolnicz─ů w celach zarobkowych i dzia┼éalno┼Ť─ç ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z ww. rozporz─ůdzeniem, rolnik b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç rolnicz─ů w celach zarobkowych, je┼╝eli w okresie 12 miesi─Öcy poprzedzaj─ůcych miesi─ůc z┼éo┼╝enia wniosku o przyznanie pomocy uzyska┼é przychód ze sprzeda┼╝y produktów rolnych w wysoko┼Ťci, co najmniej 5 tys. z┼é, udokumentowany faktur─ů VAT lub faktur─ů VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestruj─ůcych, lub dokumentacj─ů podatkow─ů podatku dochodowego od osób fizycznych (wyj─ůtek od konieczno┼Ťci dokumentowania powy┼╝szego dotyczy jedynie osób, które prowadz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç rolnicz─ů krócej ni┼╝ ww. 12 miesi─Öcy).
Pomoc w ww. obszarze wsparcia przyznawana jest, je┼╝eli inwestycja obj─Öta t─ů operacj─ů spe┼énia równie┼╝ ni┼╝ej wymienione warunki okre┼Ťlone w art. 46 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj─ůce rozporz─ůdzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z pó┼║n. zm.) – dalej: „rozporz─ůdzenie 1305/2013”.
Do rodzajów inwestycji podlegaj─ůcych wsparciu, nale┼╝─ů inwestycje:
• dotycz─ůce ulepszenia istniej─ůcych instalacji nawadniaj─ůcych lub elementu infrastruktury nawadniaj─ůcej na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporz─ůdzenia 1305/2013),
• dotycz─ůce ulepszenia istniej─ůcych instalacji nawadniaj─ůcych lub elementu infrastruktury nawadniaj─ůcej na stanie wód mniej ni┼╝ dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporz─ůdzenia 1305/2013 w zwi─ůzku z akapitem pierwszym),
• w istniej─ůc─ů instalacj─Ö, które wp┼éywaj─ů jedynie na efektywno┼Ť─ç energetyczn─ů, lub polegaj─ůce na utworzeniu zbiornika, lub prowadz─ůce do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wp┼éywaj─ů na jednolit─ů cz─Ö┼Ť─ç wód podziemnych lub powierzchniowych (art. 46 ust. 4 akapit trzeci rozporz─ůdzenia 1305/2013),
• które doprowadz─ů do powi─Ökszenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporz─ůdzenia 1305/2013),
• które doprowadz─ů do powi─Ökszenia netto nawadnianego obszaru i s─ů po┼é─ůczone z inwestycjami w istniej─ůc─ů instalacj─Ö nawadniaj─ůc─ů, na stanie wód mniej ni┼╝ dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporz─ůdzenia 1305/2013).
Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji cz─Ö┼Ťci kosztów kwalifikowalnych, które obejmuj─ů m.in. wskazane poni┼╝ej koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.
Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty:
- wykonania uj─Ö─ç wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;
- zakupu nowych maszyn i urz─ůdze┼ä, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
w szczególno┼Ťci do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a tak┼╝e nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniaj─ůcych i systemów do sterowania nawadnianiem;
- budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezb─Ödnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urz─ůdze┼ä do pozyskiwania energii ze ┼║róde┼é odnawialnych;
- zakupu sprz─Ötu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;
- opłat za patenty lub licencje oraz
- ogólne (zwi─ůzane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).
Ka┼╝da inwestycja w nawadnianie powinna ju┼╝ mie─ç lub ma mie─ç zainstalowany system pomiaru wody umo┼╝liwiaj─ůcy mierzenie zu┼╝ycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.
Wykaz dokumentów jakie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja…”, zosta┼é okre┼Ťlony w § 13 ust. 3 rozporz─ůdzenia. Niektóre z tych dokumentów sk┼éada si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju realizowanej operacji, czy te┼╝ podmiotu, który planuje ubiega─ç si─Ö o pomoc w tym instrumencie wsparcia. Z kolei w § 14 ust. 1a) ww. rozporz─ůdzenia, wskazane zosta┼éy tzw. dokumenty preselekcyjne, których niedostarczenie w dniu z┼éo┼╝enia wniosku o przyznanie pomocy mo┼╝e skutkowa─ç pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do dokumentów tych, w naborze prowadzonym w dniach 21.02.2020 r. – 20.07.2020 r., w zale┼╝no┼Ťci od zakresu realizowanej inwestycji, (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie) nale┼╝─ů, sk┼éadane w formie kopii:
1) decyzje zatwierdzaj─ůce projekt robót geologicznych na wykonanie uj─Öcia wód podziemnych wraz z kopi─ů tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania uj─Öcia wód podziemnych wymagaj─ůc─ů sporz─ůdzenia takiego projektu, a podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o przyznanie pomocy nie posiada w dniu sk┼éadania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
2) pozwolenia wodnoprawne wraz z kopi─ů operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania uj─Öcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizacj─Ö której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o przyznanie pomocy w dniu sk┼éadania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
3) pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopi─ů operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj─Ö dotycz─ůc─ů poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizacj─Ö której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wy┼é─ůczeniem przypadku gdy operacja obejmuje równie┼╝ inwestycj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania uj─Öcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o przyznanie pomocy do┼é─ůcza dokumenty o których mowa w pkt. 1, lub
4) zg┼éoszenia wodnoprawne wraz z za┼Ťwiadczeniem o niezg┼éoszeniu sprzeciwu do zg┼éoszenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj─Ö wymagaj─ůc─ů dokonania zg┼éoszenia wodnoprawnego, lub
5) opinia w zakresie mo┼╝liwo┼Ťci zaopatrzenia w wod─Ö do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporz─ůdzona przez osob─Ö posiadaj─ůc─ů kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynno┼Ťci polegaj─ůcych na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi - w kategorii IV lub V, okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania uj─Öcia wód podziemnych, która nie wymaga sporz─ůdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie uj─Öcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie uj─Öcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze, opinia ta b─Ödzie mog┼éa zosta─ç z┼éo┼╝ona przez wnioskodawc─Ö (je┼╝eli dotyczy danej operacji) w ramach uzupe┼énie┼ä, tj. na wezwanie ARiMR do usuni─Öcia braków we wniosku.
Podsumowuj─ůc, pomoc na wykonanie zbiornika wodnego lub studni mo┼╝e zosta─ç udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja…” je┼╝eli zostan─ů spe┼énione kryteria dost─Öpu dotycz─ůce zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji okre┼Ťlone w art. 46 rozporz─ůdzenia nr 1305/2013 oraz w rozporz─ůdzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji.
Co do zasady, nie podlegaj─ů wi─Öc dofinansowaniu klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy te┼╝ na ogródkach dzia┼ékowych, jak równie┼╝ inne zbiorniki nie u┼╝ytkowane w celach nawadniania upraw rolniczych a s┼éu┼╝─ůce tylko i wy┼é─ůcznie retencjonowaniu wody, jak równie┼╝ inwestycje wpisuj─ůce si─Ö w ww. za┼éo┼╝enia jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadz─ů dzia┼éalno┼Ťci rolniczej w celach zarobkowych (nie b─Öd─ůc osob─ů, która prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç rolnicz─ů jako osoba fizyczna krócej ni┼╝ ww. 12 mies., nie mog─ů udokumentowa─ç przychodu z takiej dzia┼éalno┼Ťci). Tym samym nie podlega tak┼╝e wsparciu w tym obszarze budowa studni do celów zaopatrzenia w wod─Ö gospodarstwa domowego ani studnia w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wod─Ö do celów wy┼é─ůcznie pojenia zwierz─ůt.
Szczegó┼éowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dotycz─ůce nawadniania znajduj─ů si─Ö na stronie www.arimr.gov.pl w zak┼éadce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dzia┼éania / Poddzia┼éanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór 21 lutego do 20 lipca 2020 r.
Dodatkowo, zwracam uwag─Ö ┼╝e Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ┼╗eglugi ┼Üródl─ůdowej opracowuje „Program przeciwdzia┼éania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektyw─ů do roku 2030”. Rada Ministrów Uchwa┼é─ů nr 92 z dnia 10 wrze┼Ťnia 2019 r. przyj─Ö┼éa „Za┼éo┼╝enia do Programu przeciwdzia┼éania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektyw─ů do roku 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 941).
G┼éównym celem Programu b─Ödzie wieloaspektowe okre┼Ťlenie, a nast─Öpnie wdro┼╝enie dzia┼éa┼ä, których realizacja zwi─Ökszy retencj─Ö wody i umo┼╝liwi zatrzymanie jej przez d┼éugi czas w ┼Ťrodowisku. Program b─Ödzie uwzgl─Ödnia─ç wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyró┼╝niane ze wzgl─Ödu na skal─Ö – du┼╝─ů, ma┼é─ů i mikro retencj─Ö oraz rodzaj retencji – naturaln─ů i sztuczn─ů. Program przeciwdzia┼éania niedoborowi wody obejmie tak┼╝e retencj─Ö krajobrazow─ů oraz glebow─ů. W ramach Programu planowane jest opracowanie zestawienia dzia┼éa┼ä z uwzgl─Ödnieniem m. in. podzia┼éu na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji dzia┼éa┼ä, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizacj─Ö oraz ┼║ród┼éa finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom spo┼éecznym, którym towarzyszy─ç b─Ödzie kampania informacyjno-promocyjna. W Za┼éo┼╝eniach do Programu przewidziano si─Ö m.in.:
• realizacj─Ö i odtwarzanie obiektów ma┼éej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych,
• promowanie i wdra┼╝anie zabiegów agrotechnicznych zwi─Ökszaj─ůcych retencj─Ö glebow─ů,
• realizacj─Ö i odtwarzanie stawów hodowlanych,
• przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniaj─ůcej systemom melioracyjnym.
Galeria wiadomości
« powrót
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman