Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GŁÓWNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACE I OBOWIĄZKI GKRPA:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218. ),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 , z 2021 r. poz. 2469 ),
Uchwała XXVI/271/2022 z dnia 22 marca 2022 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022- 2025.

OGÓLNY ZAKRES DZIAŁAŃ GKRPA:
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok;
Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr XXVIII/272/2018 Rady Gminnej w Łącku z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz zgodności z Uchwałą Nr XXVIII/273/2018 z dnia 21czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łąck;
Motywowanie do leczenia osób zgłoszonych na posiedzenia;
Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;
Podejmowanie czynności prowadzących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tzn.:
Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawione postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:
– powodują rozkład życia rodzinnego;
– demoralizację małoletnich;
– uchylają się od pracy
– systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku podejmuje wobec osób nadużywających alkoholu (zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami art. 24) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego;
Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień.

Skład komisji:
Beata Jasińska – Przewodnicząca
Agnieszka Danielak- Członek
Magdalena Markiewicz– Członek
Donata Patora – Członek
Ewa Dziembowska – Członek
Waldemar Zawadzki – Członek
Aneta Ciurlej– Członek
Aneta Kołodziejska- Członek

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ GKRPA W ROKU 2023:

MiesiącTerminy posiedzeń GKRPA
Styczeń03.01.2023
Luty07.02.2023
Marzec07.03.2023
Kwiecień04.04.2023
Maj09.05.2023
Czerwiec06.06.2023
Lipiec04.07.2023
Sierpień01.08.2023
Wrzesień05.09.2023
Październik03.10.2023
Listopad07.11.2023
Grudzień05.12.2023

Informacje o ewentualnych zmianach terminów posiedzeń będą zamieszczane na stronie.

POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
-Indywidualne spotkania z terapeutą – konsultacje dla osób poszukujących pomocy w związku z nadużywaniem alkoholu oraz dla ich rodzin – w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 20.00, zapisy pod numerem telefonu 697 691 000;
-Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin –
w każdy piątek w godzinach od 15:00 do 18:00, zapisy pod numerem telefonu: 603 912 167;
-Pomoc prawna – w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 12:00, zapisy pod numerem telefonu: 24 267 67 67

DANE KONTAKTOWE
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku
ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck, email: gkrpa@gminalack.pl
Punkt konsultacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00, tel. 603 912 167