Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

Łąck, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck

Kierownik, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia do programu czyste powietrze Magdalena Markiewicz
tel. 24- 384-14-28

Z-ca kierownika, świadczenia rodzinne- Marianna Sarzała
tel. 24- 384-14-26

Pracownicy socjalni, asystent rodziny- Monika Sobczak, Luiza Markowska, Ewelina Szczepańska
tel. 24- 384-14-07 

Główna Księgowa- Agnieszka Paluch-Mąkulska
tel. 24-384-14-02

GOPS realizuje następujące zadania:

Pokój nr 5 – kierownik, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, prowadzenie postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych,
Świadczenie wychowawcze, wydawanie zaświadczeń do programu czyste powietrze, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne.

Pokój nr 1 – Marianna Sarzała – zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze,
Wzory wniosków o świadczenia na rzecz rodzin znajdują się:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Pokój nr 2 – Pracownicy socjalni – pomoc społeczna
Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez GOPS należą zadania gminy i powiatu, własne oraz zlecone, określone w ustawie o pomocy społecznej:
• udzielanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń (zasiłków stałych, okresowych, celowych),
• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
• dożywianie dzieci,
• sprawianie pogrzebu,
• pomoc uchodźcom,
• pomoc repatriantom, pomoc kombatantom,
• zapewnianie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach podopiecznych,
• kierowanie mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za ich pobyt w tych domach,
Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. (uchylony);
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje o możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy będzie można składać:
• od dnia 1 lipca – drogą elektroniczną,
• od dnia 1 sierpnia 2020r. – w formie tradycyjnej (papierowej).
W przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31.05.2021 r. i w związku z tym w 2020r. nie trzeba składać nowych wniosków (wyjątek: jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna, jak np. urodzenie dziecka).
Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
• portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
• elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
• platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
• systemów teleinformatycznych banków.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że: Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, którego przedstawicielem jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku (09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2, tel. 243841402)

Inspektor Ochrony Danych
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – (09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2, tel. 243841412, e-mail: m.pulkownik@gminalack.pl).

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna ich przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

Kategorie danych osobowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz dane wrażliwe w postaci danych o sytuacji zdrowotnej. Przewiduje się także możliwość przetwarzania danych dotyczących wyznania.

Udostępnianie danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku:
1) podmiotom i organom, którym Ośrodek jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Ośrodka danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do dodanych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) podmiotom, którym Ośrodek powierzył na podstawie stosownych umów prowadzenie czynności związanych z działalnością Ośrodka,
3) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa niezbędny dla realizacji celów wskazanych w pkt 3 niniejszej informacji lub zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Przysługujące prawa
1) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
2) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych osobowych i wymóg podania danych
1) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań Ośrodka wskazanych w pkt 3 niniejszej informacji.
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku jest uprawniony i upoważniony do pozyskiwania danych osobowych od podmiotów i organów, które są zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczy to jednostek sektora finansów publicznych, w tym sądów, Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organów administracji publicznej, a także kuratorów sądowych, pracodawców, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedszkoli, szkół, placówek, poradni i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.