Dofinansowanie- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Zaździerzu

Gmina Łąck informuje, iż w grudniu 2023 r. dokonano modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Zażdzierzu poprzez doposażenie jej w dwa dodatkowe zbiorniki – reaktory SBR. Zakup został dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa (dotacja celowa)
– na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej w dniu 13 listopada 2023 r. z Wojewodą Mazowieckim.

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie wydajności obiektu z 200 m³/d na 400 m³/d.
W 2024 r. zaplanowano realizację ostatniego etapu prac polegającego na wykonaniu instalacji technologicznej i sterowania (podłączenie zbiorników w sposób kompatybilny z oczyszczalnią)
– co zapewni właściwą, dostosowaną do nowych realiów przepustowość obiektu.
Realizacja zaplanowanej inwestycji wraz z budową kanalizacji sanitarnej Zaździerz – Grabina przyczyni się w znacznym stopniu do rozwoju na terenie Gminy Łąck zbiorczego systemu kanalizacji.