Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Łąck podaje do wiadomości procedurę postępowania dotyczącą zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ.U. z 2022r. poz. 2236), zakup paliwa stałego przez gminę jest realizowany od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Dla Gminy Łąck takim podmiotem jest spółka PGE Paliwa, z którą w dniu 22 listopada 2022 roku została podpisana stosowna umowa.
  2. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, opublikowany jest na stronie internetowej gminy i w BIP.
  3. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest realizowany w cenie 1 970 zł brutto za 1000 kg. Po odbiór faktury za zakup paliwa stałego (węgla) należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Łącku pok. 16 – po otrzymaniu informacji telefonicznej o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
  4. Płatności należy dokonać najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia wystawienia faktury, na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Łącku, nr konta: 61 9038 1014 2600 3216 2000 0990, w tytule wpisując „zakup preferencyjny węgla – imię i nazwisko Wnioskodawczy”
  5. Cena zakupu paliwa stałego, o której mowa w punkcie 3, nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie (tj. GZK w Łącku – ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck) do gospodarstwa domowego. Transport organizuje we własnym zakresie wnioskodawca.
  6. W celu odbioru paliwa stałego (węgla) wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć do GZK w Łącku: dowód tożsamości, fakturę zakupu oraz dowód / potwierdzenie zapłaty, przy czym ilość wydawanego paliwa stałego (węgla) będzie wynikała z ilości wskazanej na fakturze. W przypadku dokonywania odbioru węgla przez osobę inną niż wnioskodawca, niezbędne jest udzielenie takiej osobie pełnomocnictwa do odbioru paliwa stałego (węgla) w formie pisemnej. Pełnomocnictwo składa się w Urzędzie Gminy Łąck.
  7. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w punkcie 6 lub niezgodność danych będzie skutkowała odmową wydania węgla.
  8. Osoba dokonująca odbioru paliwa stałego (węgla) zobowiązana jest pisemnie potwierdzić jego odbiór na dokumencie sporządzonym przez GZK w Łącku.