Spotkanie w Koszelówce 27 kwietnia 2023r.

W dniu 27.04.2023 w Ośrodku Wypoczynkowym „Zacisze Bis” Koszelówce odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi, dotyczące zakwaterowania na terenie Gminy Łąck pracowników, cudzoziemców zatrudnionych przy budowie instalacji Olefin III.

Zebraniu przewodniczył Zbigniew Białecki Wójt Gminy Łąck. Na spotkanie stawiło się liczne grono mieszkańców oraz zaproszonych gości, w tym przedstawiciele Policji, Powiatu Płockiego, firmy zatrudniającej pracowników przy budowie przedmiotowej instalacji a także radni oraz sołtysi gminy Łąck. Pomimo zaproszenia przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego, nikt z Urzędu Wojewódzkiego nie wziął w nim udziału.
Spotkanie otworzył Wójt Gminy, powitał zebranych gości, przedstawił temat dyskusji oraz poprosił o zabranie głosu Panią Katarzynę Łopińską Sołtys wsi Koszelówka.
Przedstawicielka wsi odniosła się do problemu wynikającego z zakwaterowania dużej ilości cudzoziemców na terenie gminy, a co za tym idzie kwestiami dotyczącymi: bezpieczeństwa, eksploatacji infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz brakiem rozwiązań logistycznych w kwestii transportu pracowników.
W dyskusji głos zabrali również mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu, radni gminy oraz przedstawiciele samorządu, policji i pełnomocnicy Ośrodka „Eksploris”.
Do poruszonych problemów odniósł się Wójt oświadczając, że Gmina nie była informowana o zamierzeniach dotyczących rozmieszczenia pracowników. Jest to projekt rządowy i przy jego realizacji przepisy nie wymagają zgody samorządu. Zwrócił się do władz powiatu z postulatem zwołania Sztabu Kryzysowego w zakresie rozmieszczenia 10 tys. osób uczestniczących
w budowie instalacji na terenie Płocka. Zadeklarował, przeprowadzenie rozmów z osobami odpowiedzialnymi za projekt w sprawie zakwaterowania pracowników, w jednej lokalizacji tj. na terenie Orlenu.
Pełnomocnik Ośrodka Wypoczynkowego, w którym zakwaterowani są cudzoziemcy, chcąc uspokoić nastroje społeczne, poinformował, że firma czyni wszelkie niezbędne starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom i samym pracownikom. Zadeklarował jednocześnie chęć współpracy ze wszystkimi służbami i partycypowanie w kosztach poprawy infrastruktury społecznej i technicznej. Do sprawy odniósł się także przedstawiciel Policji, który zadeklarował, iż będą czynione niezbędne starania zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jednocześnie dodał, iż od dnia umieszczenia pracowników w Ośrodku „Eksploris” nie doszło do żadnych incydentów, w których konieczna byłaby interwencja służb.