Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck

Na mocy umowy z dnia 15.05.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Łąck po raz kolejny otrzymała dotację w kwocie 33.040,00 zł dla zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łąck”. W ramach zadania zutylizowane zostanie 118 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy.
Gmina Łąck corocznie zabezpiecza własne środki finansowe oraz pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Programem usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie jest zgodne z aktualnym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck, którego celem jest:

  1. oczyszczenie terenu Gminy Łąck z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,
  3. likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do 2032 roku.
    Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane przez firmę posiadająca stosowane zezwolenia na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.