SUSZA 2023 Komunikat

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Gminy Łąck, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. Wójt Gminy Łąck, informuje:
PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign w terminie do dnia 15 października 2023 r.
W przypadku, gdy producent rolny chciałby dodatkowo, aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, może zgłosić ten fakt do komisji nie później niż do dnia 15 września 2023 r. w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji).
Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach.

Do wypełnionego wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym, tj. 2023.
BARDZO WAŻNE:
Szacowanie szkód przez publiczną aplikację jest podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu z oszacowania szkód i nie będzie uprawniało do uzyskania pomocy suszowej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Łącku. Druki wniosków można pobrać poniżej lub są one również dostępne w formie papierowej w Urzędzie Gminy.