Jak odpowiednio reagować na incydenty z udziałem wilków?

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przypomina mieszkańcom gmin, na terenie których występują wilki, o:
• zabezpieczaniu pojemników na odpady przed dostępem zwierząt drapieżnych;
• zwracaniu szczególnej uwagi na to, czy na terenie gminy funkcjonują nęciska dla zwierząt drapieżnych, związane z fotografią (jeżeli tego rodzaju praktyki zostałyby zidentyfikowane, należy niezwłocznie doprowadzić do ich zaprzestania, z wyraźnym poinformowaniem osób odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie o wpływie tego rodzaju działań na zachowania wilka wobec ludzi, zwierząt domowych i gospodarskich);
• obowiązku zapewnienia opieki domowym zwierzętom (głownie psom), zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt) oraz zakazie puszczania psów luzem w lesie (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o lasach).
Stosowanie się mieszkańców do tych zasad, z pewnością ograniczy incydenty z udziałem wilków.

Jednocześnie przypomina się, że wilk jest jednym z pięciu gatunków objętych ochroną prawną, za których szkody odpowiada Skarb Państwa zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Procedura wypłacania odszkodowań została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia szkody spowodowanej przez wilki, należy zabezpieczyć bydło i inne zwierzęta gospodarskie, i niezwłocznie zawiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, Oddział w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, tel.: 24 262-05-34, e-mail: wst.plock@warszawa.rdos.gov.pl, a w dni wolne od pracy (w godz. 9.00 – 17.00) tel. kom.: 661-660-195.
Niezwłoczność działania w zakresie zgłoszenia szkody pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury odszkodowawczej, w tym umożliwi uprawdopodobnienie dokonania szkody przez wilki (możliwość pobrania prób do analizy laboratoryjnej) i wypłatę odszkodowania.

Zgodnie z art. 126 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, istnieje możliwość współdziałania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie wzmocnienia zabezpieczeń przed szkodami powodowanymi przez wilki, w postaci np. zakupu i przekazania fladr. Możliwości te są jednak ograniczone, biorąc pod uwagę zasięg działania jednostki oraz powierzchnię gruntów wymagających zabezpieczenia i związane z tym koszty. Stąd, w celu skutecznej ochrony zwierząt na pastwisku/wybiegu, sugeruje się podjęcie działań także przez mieszkańców gmin (rolników) i dostosowanie rodzaju zabezpieczeń do wspomnianych powyżej wymogów. W przypadku wyrażenia chęci podjęcia współdziałania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie zabezpieczeń, należy wystąpić z pisemną informacją w tej sprawie, wskazując gospodarstwa i powierzchnię wymagającą zabezpieczenia.

Zasady postępowania – Pobierz

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk – Pobierz