Ogłoszenie w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda nieruchomość musi być skontrolowana raz na dwa lata. W związku z powyższym Wójt Gminy Łąck zaprasza mieszkańców Gminy Łąck posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do zgłoszenia się w Urzędzie Gminy w Łącku pok. nr 15 do dnia 30 kwietnia 2024 r. w celu okazania zawartej umowy z przedsiębiorstwem odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za usługę (rachunki, faktury).
Właściciele nieruchomości, którzy nie okażą wymienionych dokumentów w ww. terminie zostaną poddani kontroli terenowej.
Ponadto informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
UWAGA!
W przypadku nieruchomości podłączonych do wiejskiej sieci kanalizacyjnej ogłoszenie nie obowiązuje.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy Łąck
/-/ Kinga Tomasik