Dofinansowanie żłobka z programu maluch+ 2022-2029

Drodzy Mieszkańcy,
Z radością informujemy, że w dniu 20 lutego 2024 r. dokonano przekazania terenu budowy Wykonawcy – Milodom Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Leśna 3, 09-200 Sierpc, który będzie odpowiedzialny za realizację inwestycji pn.: „Budowa żłobka w Łącku”. Rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu prac zaplanowano już w marcu 2024r.
Informacja o źródłach finansowania – wartość zadania:
Powyższe działanie możliwe jest dzięki pozyskaniu przez Gminę Łąck środków zewnętrznych w ramach programu „Maluch + 2022-2029”. Program ten integruje środki europejskie – tj. środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki z budżetu państwa.

ŚRODKI POZYSKANE Z KPO – 717 240,00 zł
ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 96 770,02 zł
Z przeznaczeniem na utworzenie miejsc opieki
ŚRODKI POZYSKANE Z FERS – 601 920,00 zł
Z przeznaczeniem na utrzymanie utworzonych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy
WKŁAD WŁASNY GMINY ŁĄCK – 475 000,00 zł
Z przeznaczeniem na prace budowlane, wyposażenie obiektu oraz działania promocyjne i informacyjne
Opis zadania:
W ramach zadania przy Samorządowym Przedszkolu w Łącku zostanie wybudowany obiekt parterowy z 2 salami, szatnią, łazienkami, pomieszczeniami: administracyjnymi, socjalnymi
i technicznymi o łącznej powierzchni użytkowej 160,80 m². Budynek będzie dostosowany do sprawowania opieki nad 20 dziećmi z czasem przebywania powyżej 5 godzin. Dofinansowanie
z programu zostanie przeznaczone również na wyposażenie obiektu w meble, zestawy zabawek edukacyjnych, pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci oraz niezbędny sprzęt. Dzięki otrzymanemu wsparciu z FERS Gmina otrzyma także środki na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki.
Grupy docelowe:

  • dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
  • rodzice;
  • opiekunowie.
    Cele projektu: utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
    Jesteśmy przekonani, że realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu na terenie Gminy Łąck dostępności miejsc opieki co wpłynie nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu do instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.
  • # Fundusze UE lub Fundusze Europejskie.