Szkolenie „Pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych dla pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych”

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego pozyskało dofinansowanie do szkoleń pn. „Pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych dla pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych”. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Szkolenia odbędą się w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla pracowników instytucji kultury (muzea, biblioteki, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, galerie sztuki, świetlice i kluby) oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) wraz z ich prawidłowym wydatkowaniem i rozliczeniem.

Szkolenie w tym zakresie pozwoli nabyć wiedzę niezbędną do samodzielnego przygotowania wniosków na finansowanie działań ze środków zewnętrznych, a także ich prawidłowego zrealizowania i rozliczenia. Szkolenie wpłynie bardzo pozytywnie na dalszą pracę osób w danej jednostce, doda pewności siebie i na pewno będzie motywujące do dalszych działań.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia działań dedykowanym organizacjom w ramach zadań publicznych:

 • etapy planowania zadania publicznego,
 • warunki wstępne realizacji zadania publicznego,
 • omówienie celu głównego i szczegółowych, działań, produktów oraz rezultatów,
 • wskaźniki osiągnięcia celów
 • definiowanie, narzędzia, pomiar,
 • źródła weryfikacji wskaźników,
 • czynniki zewnętrzne, założenia realizacyjne i zagrożenia,
 • planowanie zasobów ludzkich i materialnych,
 • harmonogram wdrażania zadania publicznego jako narzędzie zarządzania,
 • budżet zadania publicznego,
 • koszty kwalifikujące się,
 • definicja, rodzaje, zasady kwalifikowalności,
 • źródła finansowania, harmonogram wydatków,
 • zapisy umowy o realizację zadania publicznego.
 • prawidłowa realizacja działań przewidziane w ofercie zadania publicznego,
 • problemy występujące przy realizacji zadania publicznego,
 • wprowadzanie zmian do oferty zadania publicznego,
 • prowadzenie dokumentacji realizacji zadania publicznego,
 • rozliczenie zadania publicznego, w tym omówienie sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
  Szkolenie zostanie poprowadzone przez organizację posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji projektów / zadań publicznych.

Szkolenie odbędzie się dnia 6 czerwca 2024 r. dla pracowników instytucji kultury, a 7 czerwca 2024 r. dla pracowników organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie trwało 6 godzin (od 9:00 do 15:00).