Dodatek osłonowy w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, iż Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – gdy tylko rozporządzenie wejdzie w życie tut. Ośrodek rozpocznie przyjmowanie wniosków. Wzór wniosku zostanie także zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy.

Zgodnie z art. 2 ust. 6a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustawy o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 759 z póź. zm.) dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. z 2023 r., poz. 68). Sposób wyliczenia dodatku osłonowego:

Wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji 14,4%

2                                                           

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2 (mechanizm złotówka za złotówkę) jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
W przypadku osób posiadających grunty rolne o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego do wniosku należy dołączyć kopie nakazu podatkowego za 2022 rok.
Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 9a ustawy o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o kryterium dochodowym obowiązującym przy ustaleniu prawa do dodatku osłonowego w 2024 roku:
Art. 2. 1. Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozu-mieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.