Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji o wymianie bądź instalacji źródeł ciepła

  1. Obowiązek przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji  w powietrzu.
  2. Do przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska.
  3. Deklarację przekazuje się w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
  4. Zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.

Druk deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku http://uglack.bip.org.pl/ w zakładce Poradnik interesanta/Ochrona środowiska/Druki, wnioski oraz w Urzędzie Gminy w Łącku – Referat Planowania, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ponadto prosimy wszystkich właścicieli/zarządców budynków, którzy od dnia 1 stycznia 2019 r. wymienili źródło ciepła o wypełnienie powyższej deklaracji i przekazanie jej do Urzędu Gminy w Łącku.